สำนักงานบัญชีี

ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางบัญชี ทำให้บริการจากเราถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

เข้าใช้งาน    หรือ    ติดต่อเรา

ทำไมต้องเป็น SML & TRCLOUD

SML AUDIT with the TRCLOUD enables a new dimension of accounting service
โปรแกรมบัญชี เอสเอ็มแอล

Monthly Report

ส่งงบการเงินให้ท่านได้ทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์แก่ท่านมากที่สุด

Tax Planning

วางแผนภาษีให้ลูกค้าอย่างรัดกุมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในวงการภาษี

Internal Control

ให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที

Quick Start

ลูกค้าไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

Experience Auditor

มีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Quality Team

มีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา

Confidential

มีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

Real Time

ทราบข้อมูลทางการเงินแบบ Real Time เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

บริการจากเรา

ยื่นแบบประจำเดือน


 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
ค่าบริการสำหรับการยื่นแบบภาษีและตรวจรายเดือนเริ่มต้น 2,000.- บาท/เดือน

ยื่นแบบประจำปี


 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
ค่าบริการทำบัญชีรายปีเริ่มต้น คือ 10,000.- บาทต่อเดือน (เอกสารน้อย/งบเปล่า)

ปิดบัญชีประจำเดือน


 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
ค่าบริการทำบัญชีรายเดือนเริ่มต้น คือ 5,000.- บาทต่อเดือน

* นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เช่น จดตั้งบริษัท /ห้างหุ้นส่วน /ร้านค้า, รับทำบัญชีรายเดือน, ปิดงบการเงิน บัญชีปลายปี, สอบบัญชี, ตรวจภาษี, วางแผนภาษี

ทีมงาน

คุณชฎา

คุณธัญญาภรณ์

คุณมานี

คุณใบบุญ

ผู้สอบ มยุรา สุขวัน

ผู้สอบ โกศล ตังคะพิภพ

ผู้สอบ พัทธนันท์ พรรณา

ติดต่อเรา

บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด

ที่ตั้ง
เลขที่ 59/294 ซ.อ๊อกฟอร์ด 2 ถนนศรีนครินทร์ บ้านกลางเมือง British town หมู่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

มือถือ  080-553-7088 ,02-349-4340 แฟกซ์ : 02-349-4341
อีเมล  sale@smlaudit.com, smlaudit@hotmail.com
Facebook  SML AUDIT    Line Chat  smlaudit

งานตรวจสอบภาษี คุณชูใจ  โทร  061-991-8838
Support คุณมานี  โทร 061-991-8839
ทำบัญชี คุณใบบุญ  โทร  061-991-8840
วางระบบบัญชี (English) คุณชฎา   โทร   080-553-7077- Chada
จดทะเบียน คุณธัญญาภรณ์  โทร  080-553-7088

2015 © TRCLOUD